0244-340508 Fax: 0244-340428 contact@primariabreaza.ro

Hotarari Consiliu

201820172016201520142013201220112010200920082007
HOTARARE Nr.120 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparaţie prin asfaltare DJ 206 (str.Tălii) de la DJ101R (str.30Decembrie) până în Punct Plai Belia, oraş Breaza”
HOTARARE Nr.119 privind aprobarea condiţiilor generale şi specifice de participare la concurs şi a Procedurii de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Clubului Sportiv Orăşenesc „Tricolorul” Breaza
HOTARARE Nr.118 privind stabilirea agenţilor economici care vor fi cuprinşi în Programul de aprovizionare cu produse alimentare şi nealimentare ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei, în situaţii deosebite stabilite de lege
HOTARARE Nr.117 A privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul „înfiinţare Parc Industrial Breaza”
HOTARARE Nr.116 pentru completarea HCL nr.41/2015 privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate pentru activitatea de “Prestări servicii” cu autovehiculele şi utilajele aparţinând Primăriei oraşului Breaza
HOTARARE Nr.115 privind prelungirea contractului de închiriere nr.1588/01.11.2013, modificat şi completat prin acte adiţionale
HOTARARE Nr.114 privind stabilirea structurii Comisiei sociale de analiză a solicitărilor şi repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL în oraşul Breaza, str. Griviţei, nr.9bis
HOTARARE Nr.113 privind alipirea unor suprafeţe de teren proprietate publică a oraşului Breaza, în suprafaţă totală de 38.909 mp, situate în Breaza, str. Republicii, nr. 63
HOTARARE Nr.112 pentru modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Breaza aprobat prin HCL nr. 56/2007
HOTARARE Nr.111 privind aprobarea asocierii oraşului Breaza cu judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public „Reparaţie prin asfaltare DJ 206 (Str.Tălii) de Ia DJ 101R (str.30 Decembrie) până în punct Plai Belia”
HOTARARE Nr.110 privind înfiinţarea serviciului social – „Compartiment îngrijiri la domiciliu”, modificarea numărului de personal, a statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului oraşului Breaza şi a serviciilor publice/instituţiilor publice din subordine
HOTARARE Nr.109 privind numirea persoanei care va ţine Registrul datoriei publice locale şi Registrul garanţiilor locale
HOTARARE Nr.108 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 30.09.2018
HOTARARE Nr.107 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
HOTARARE Nr.106 privind aprobarea demarării procedurilor pentru angajare administrator CSO Tricolorul Breaza
HOTARARE Nr.105 privind alocarea unor sume din bugetul local, parohiilor de pe raza oraşului Breaza
HOTARARE Nr,104 pentru modificarea HCL nr. 42/26.04.2018 privind aprobarea documentaţiei privind delegarea prin concesiune a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în oraşul Breaza
HOTARARE Nr.103 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
HOTARARE Nr.102 privind emiterea acordului de principiu pentru acordarea facilităţilor fiscale prevăzute de art.20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările şi completările ulterioare
HOTARARE Nr.101 pentru modificarea Anexei II Ia HCL nr. 81/26.07.2018 privind aprobarea organizării şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Breaza şi a serviciilor publice locale/instituţiilor publice din subordine
HOTARARE Nr.100 privind aprobarea studiului de oportunitate şi raportului de evaluare pentru achiziţionarea unui teren
HOTARARE Nr.99 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Breaza în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza
HOTARARE Nr.98 privind inventarierea în domeniul public al oraşului Breaza a unui imobil
HOTARARE Nr.97 privind concesionarea prin licitatie publică a unor spatii din incinta imobilului situat in Breaza, str. 23 August, nr. 132
HOTARARE Nr.96 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
HOTARARE Nr.95 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Breaza în Consiliile de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ de pe raza oraşului Breaza
HOTARARE Nr.94 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 29/29.03.2018 privind înfiinţarea societăţii comerciale „Parc Industrial Breaza” SRL şi a actului constitutiv
HOTARARE Nr.93 privind aprobarea organizării Târgului Tradiţional de Toamnă Breaza şi a taxelor speciale percepute în cadrul funcţionării acestuia, pentru anul 2018
HOTARARE Nr.92 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 87/2018 privind transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Orăşenesc „Tricolorul” Breaza a unor bunuri imobile, proprietate publică a oraşului Breaza
HOTARARE Nr.91 privind modificarea caietului de sarcini al serviciului pentru delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Oraşul Breaza, Judeţul Prahova aprobat prin HCL nr. 42/2018
HOTARARE Nr.90 pentru revocarea HCL nr. 23/2016 privind acordul Consiliului Local Breaza în vederea aderării Oraşului Breaza la Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Prahova
HOTARARE Nr.89 pentru modificarea contractului de concesiune nr. 7641/28.05.2010
HOTARARE Nr.88 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 şi a Listei obiectivelor de investiţii, anexa 8 la HCL nr. 12/2018
HOTARARE Nr.87 privind transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Orăşenesc „Tricolorul” Breaza a unor bunuri imobile, proprietate publică a oraşului Breaza
HOTARARE Nr.86 pentru aprobarea unor măsuri privind circulaţia rutieră în oraşul Breaza
HOTARARE Nr.85 privind prelungirea contractului de închiriere nr.8633/08.09.2015, modificat şi completat prin acte adiţionale
HOTARARE Nr.84 privind transmiterea dreptului de închiriere asupra terenului proprietate publică a oraşului Breaza, situat în Breaza, str. Victoriei, fn, noului proprietar al construcţiei amplasată pe acesta
HOTARARE Nr.83 privind acordul Consiliului Local Breaza pentru demararea procedurilor necesare în vederea achiziţionării unui imobil (teren)
HOTARARE Nr.82 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere 0,635 km străzi LOT 7 – Strada Orizontului – punct Bran”
HOTARARE Nr.81 privind aprobarea organizării şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Breaza şi a serviciilor publice locale/instituţiilor publice din subordine
HOTARARE Nr.80 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 30.06.2018
HOTARARE Nr.79 privind aprobarea fazelor NOTA CONCEPTUALĂ şi TEMA DE PROIECTARE, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DAL1), pentru investiţia “ LUCRĂRI DE MODERNIZARE ŞI REABILITARE B- DUL EROILOR,ORAŞ BREAZA ”
HOTARARE Nr.78 pentru completarea HCL nr.48/31.05.2012 privind stabilirea taxelor pentru utilizarea obiectivului “ Teren de minifotbal şi clădire administrativă”, proprietate publică a oraşului Breaza situat în Breaza, pct. “Groapă”
HOTARARE Nr.77 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
HOTARARE Nr.76 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Boli Pulmonare Breaza
HOTARARE Nr.75 pentru modificarea HCL nr. 60/31.05.2018 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru terenuri aparţinând domeniului public/privat al oraşului Breaza
HOTARARE Nr.74 pentru modificarea şi completarea unor hotărâri ale Consiliului Local Breaza
HOTARARE Nr.73 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru imobilul construcţie şi teren, doamnei Neagoe Steliana
HOTARARE Nr.72 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru imobilul construcţie şi teren, doamnei Ţapu Maria
HOTARARE Nr.71 pentru completarea HCL nr. 16/31.01.2017 privind acordarea „ diplomei de aur” şi a unui sprijin financiar din bugetul local anual, cuplurilor brezene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, domicilitate pe raza oraşului Breaza
HOTARARE Nr.70 privind amplasarea unei plăci comemorative pe Monumentul Eroilor Obelisc cu Vulturul din Breaza
HOTARARE Nr.69 pentru aprobarea unor măsuri privind circulaţia rutieră în oraşul Breaza
HOTARARE Nr.68 privind modificarea bugetului local pe anul 2018
HOTARARE Nr.67 privind aprobarea finanţării de către UAT Breaza a sumei restante corespunzătoare cotei părţi de participare a Asociaţiei de proprietari nr.4 pentru lucrările facturate conform contractului de lucrări nr. 13613/16.09.2015
HOTARARE Nr.66 privind actualizarea structurii organizatorice a Spitalului de Boli Pulmonare Breaza
HOTARARE Nr.65 pentru actualizarea actului constitutiv al societăţii comerciale „Parc Industrial Breaza” SRL aprobat prin HCL nr. 38/2018
HOTARARE Nr.64 pentru aprobare PUZ – Schimbare parţială destinaţie teren din zona căi de comunicaţii în zona mixtă locuinţe şi instituţii şi servicii şi modificare reglementări urbanistice pentru amplasare bloc locuinţe pentru tineri (Sst= 2997 mp)”
HOTARARE Nr.63 privind stabilirea unor măsuri în vederea extinderii reţelei de alimentare cu gaze naturale pe raza oraşului Breaza
HOTARARE Nr.62 privind acordul Consiliului Local Breaza pentru realizarea unor demersuri în vederea cumpărării de către Oraşul Breaza a unei suprafeţe de teren
HOTARARE Nr.61 pentru modificarea HCL nr. 31/29.03.2018 privind aprobarea nomenclatorului stradal al Oraşului Breaza
HOTARARE Nr.60 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru terenuri aparţinând domeniului public/privat al oraşului Breaza
HOTARARE Nr.59 pentru revocarea HCL nr. 39/18.04.2018 privind aprobarea organizării, statului de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural „Ion Manolescu” Breaza
HOTARARE Nr.58 privind aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciului de transport public local cu vehicule special destinate serviciilor funerare pe raza oraşului Breaza
HOTARARE Nr.57 privind inventarierea în domeniul public al oraşului Breaza a unui teren
HOTARARE Nr.56 privind Invent urlcmi unor imobile în domeniul privat al oraşului Breaza
HOTARARE Nr.55 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Breaza a unui bun mobil pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorflcării şi, după caz, casării acestuia
HOTARARE Nr.54 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza pentru anul financiar 2017
HOTARARE Nr.53 privind modificarea bugetului local pe anul 2018
HOTARARE Nr.52 privind acordarea unui premiu sportivei Ilinca Şandru pentru rezultatul obţinut la Campionatul Naţional de Karate Tradiţional, grupa Juniori I
 HOTARARE Nr.51 privind organizarea şi desfăşurarea evenimentului dedicat Centenarului Marii Uniri – Centrul European al Iei, în oraşul Breaza
 HOTARARE Nr.50 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu până la 500% şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite
 HOTARARE Nr.49 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparaţie str. Republicii, de la Pod peste Vâlcelul Câmpului până la intersecţia cu str. Armoniei, oraş Breaza”
 HOTARARE Nr.48 privind aprobarea lucrărilor de investiţii pe anul 2018 în cadrul sistemului de alimentare cu apă al oraşului Breaza, care se vor realiza cu finanţare din fonduri proprii ale operatorului/Fond IID
 HOTARARE Nr.47 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pajiştilor-fâneţe proprietate privată a oraşului Breaza
 HOTARARE Nr.46 pentru completarea HCL nr.88/27.06.2013 privind aprobarea cuantumul chiriilor percepute pentru folosirea terenurilor proprietate privată a oraşului Breaza închiriate în baza HCL nr. 117/2007, cu modificările şi completările ulterioare
 HOTARARE Nr.45 pentru modificarea şi completarea Anexelor la Regulamentul privind reglementarea organizării, administrării şi exploatării pajiştilor permanente din extravilanul oraşului Breaza, aflate în domeniul privat al localităţii, aprobat prin HCL nr. 26/28.02.2018
 HOTARARE Nr.44 privind aprobarea închirierii unui teren situat în Breaza, str. Viitorului, fn, proprietate privată a oraşului Breaza
 HOTARARE Nr.43 privind aprobarea dezmembrării unui teren proprietate privată a oraşului Beaza, situat în Breaza, cu nr. cadastral 29671 str. Surdeşti, fn, intravilan şi a documentaţiei de dezmembrare
 HOTARARE Nr.42 privind aprobarea documentaţiei privind delegarea prin concesiune a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în oraşul Breaza
 HOTARARE Nr.41 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza la trimestrul I al anului financiar 2018
 HOTARARE Nr.40 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
 HOTARARE Nr.39 privind aprobarea organizării, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural “Ion Manolescu” Breaza
 HOTARARE Nr.38 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 29/29.03.2018 privind înfiinţarea societăţii comerciale „Parc Industrial Breaza” SRL şi a actului constitutiv
 HOTARARE Nr.37 pentru modificarea Regulamentului privind reglementarea organizării, administrării şi exploatării pajiştilor permanente din extravilanul oraşului Breaza, aflate în domeniul privat al localităţii, aprobat prin HCL nr. 26/28.02.2018
 HOTARARE Nr.36 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Oraşul Breaza şi Societatea Română de Radiodifuziune
 HOTARARE Nr.35 privind aprobarea constituirea unui drept de uz şi servitute în favoarea SNTGN „Transgaz” SA Mediaş asupra unor terenuri proprietate publică şi privată a oraşului Breaza
 HOTARARE Nr.34 privind constituirea comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în Oraşul Breaza
 HOTARARE Nr.33 pentru aprobarea unor măsuri privind circulaţia rutieră în oraşul Breaza
 HOTARARE Nr.32 privind mandatarea Primarului oraşului Breaza pentru reprezentarea oraşului Breaza în instanţă, într-un litigiu ce vizează dreptul de administrare al domeniului public al oraşului Breaza
 HOTARARE Nr.31 privind aprobarea nomenclatorului stradal al Oraşului Breaza
 HOTARARE Nr.30 pentru modificarea Anexei la HCL nr. 56/31.05.2007 privind aprobarea reactualizării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Breaza
 HOTARARE Nr.29 privind înfiinţarea societăţii comerciale „Parc Industrial Breaza” SRL
 HOTARARE Nr.28 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
 HOTARARE Nr.27 privind stabilirea numărului şi al cuantumului burselor acordate în învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Breaza
  HOTARARE Nr.26 pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea organizării, administrării şi exploatării pajiştilor permanente din extravilanul oraşului Breaza, aflate în domeniul privat al localităţii
 HOTARARE Nr.25 privind acordul de principiu al Consiliului Local Breaza în vederea efectuării unui schimb de teren între oraşul Breaza şi dl. Haneş Dinu Alexandru
 HOTARARE Nr.24 privind constituirea unei comisii mixte
 HOTARARE Nr. 23 privind prelungirea unui contract de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţia de locuinţe
 HOTARARE Nr. 22 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 35/16.03.2017 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Boli Pulmonare Breaza
 HOTARARE Nr. 21 pentru revocarea HCL nr. 133/2016 privind aderarea oraşului Breaza la Asociaţia localităţilor şi zonelor istorice şi de artă din România (ALZIAR)
 HOTARARE Nr. 20 pentru revocarea HCL nr. 137/28.09.2017 privind aprobarea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele şi utilajele aflate în patrimoniul Primăriei oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 19 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locul în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii
HOTARARE Nr. 18 privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafaţă de 3000 mp, situat în intravilanul oraşului Breaza, str. Republicii
HOTARARE Nr. 17 privind amplasarea unei plăcuţe comemorative pe obeliscul amplasat pe aleea din faţa Centrului Cultural „Ion Manolescu” Breaza
HOTARARE Nr. 16 privind aprobarea plafonului minim al obligaţiilor fiscale restante datorate de către debitorii persoane fizice şi juridice care urmează a fi publicate
HOTARARE Nr. 15 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei locale la nivelul oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 14 pentru modificarea Anexei II la HCL nr. 100/28.07.2016 privind aprobarea organizării şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Breaza şi a serviciilor publice locale/instituţiilor publice din subordine
HOTARARE Nr. 13 privind utilizarea în anul 2018 a excedentului bugetar al anului 2017
HOTARARE Nr. 12 privind aprobarea bugetului local al oraşului Breaza şi a bugetelor ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2018
HOTARARE Nr. 11 pentru modificarea HCL nr. 148/26.10.2017 privind achiziţionarea unor servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a UAT Breaza
HOTARARE Nr. 10 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Boli Pulmonare Breaza
HOTARARE Nr. 9 privind aprobarea Procedurii de comunicare a extraselor din Proiectul de Amenajament pastoral pentru pajiştile Oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 8 privind aprobarea vânzării unui teren aparţinând domeniului privat al oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 7 privind aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap
HOTARARE Nr. 6 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, pentru anul 2018
HOTARARE Nr. 5 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a unităţilor de învăţământ particulare de pe raza oraşului Breaza, pentru anul şcolar 2018-2019
HOTARARE Nr. 4 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local, a deficitului secţiunii de funcţionare pe anul 2017
HOTARARE Nr. 3 pentru completarea HCL nr. 109/2008 privind reglementarea modalităţii de utilizare a Sălii de sport din oraşul Breaza, modificată şi completată
HOTARARE Nr. 2 pentru completarea HCL nr. 109/2008 privind reglementarea modalităţii de utilizare a Sălii de sport din oraşul Breaza, modificată şi completată
HOTARARE Nr. 1 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 110/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Breaza şi serviciilor publice din subordine
HOTARARE Nr. 196 privind asigurarea fondurilor de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează prin Programul naţional de dezvoltare locală
HOTARARE Nr. 195 privind aprobarea valorii actualizate, după procesul de achiziţie, a indicatorilor tehnico- economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizarea şi reabilitarea drumurilor de interes local în oraşul Breaza, judeţul Prahova”, propus în cadrul Programului naţional de dezvoltare locală
HOTARARE Nr. 194 privind alocarea unei sume din bugetul local al oraşului Breaza, Parohiei Breaza de Jos
HOTARARE Nr. 193 privind aprobarea asocierii Oraşului Breaza cu persoane fizice în vederea elaborării şi aprobării în condiţiile legii a documentaţiei PUZ pentru extindere intravilan oraş Breaza
HOTARARE Nr. 192 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru construcţie şi teren numiţilor Burlacu Maria şi Burlacu Gheorghe
HOTARARE Nr. 191 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru construcţie şi teren doamnei Boncu Anica
HOTARARE Nr. 190 privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unui drept de uz şi servitute în favoarea SNTGN „Transgaz” SA Mediaş asupra unui teren proprietate privată a oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 189 privind aprobarea alipirii unor suprafeţe de teren proprietate privată a oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 188 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
HOTARARE Nr. 187 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza, la data de 08.12.2017
HOTARARE Nr. 186 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 şi a Listei obiectivelor de investiţii, anexa 8 la HCL nr. 36/2017
HOTARARE Nr. 185 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru revizuire proiect tehnic „Stopare alunecare de teren strada Poieniţei, punct Cazan, oraş Breaza, judeţ Prahova”
HOTARARE Nr. 184 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Refacere 0,635 km străzi – Strada 30 Decembrie (DJ101R) – zona proprietăţii nr.2”
HOTARARE Nr. 183 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Refacere 0,635 km străzi – Strada Şcolii – Cartier Podu Corbului”
HOTARARE Nr. 182 privind aprobarea asocierii oraşului Breaza cu judeţul Prahova în vederea realizării unor proiecte de interes public
HOTARARE Nr. 181 pentru modificarea HCL nr. 128/11.09.2017 privind aprobarea asocierii oraşului Breaza cu judeţul Prahova în vederea realizării unor proiecte de interes public
HOTARARE Nr. 180 privind demararea procedurilor necesare înfiinţării societăţii comerciale pentru administrarea Parcului Industrial, aflat pe raza oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 179 privind aprobarea organizării Târgului de Crăciun pe raza oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 178 privind amplasarea unui patinoar artificial în Oraşul Breaza pentru sezonul de iarna începând cu anul 2017
HOTARARE Nr. 177 pentru aprobarea unor măsuri privind circulaţia rutieră în oraşul Breaza
HOTARARE Nr. 176 privind constituirea Comisiei de Siguranţa Circulaţiei pe raza oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 175 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Refacere 0,635 km străzi — Strada Ocinei – punct Stanciu”
HOTARARE Nr. 174 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere 0,635 km străzi – Strada Colinei- punct Jipa”
HOTARARE Nr. 173 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere 0,635 km străzi – Strada Căprioarelor — cartier Frăsinet”
HOTARARE Nr. 172 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere Str. Libertăţii 1,5 ha-punct Necula”
HOTARARE Nr. 171 privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a unui imobil teren, proprietate publică a oraşului Breaza, situat în Breaza, str.Republicii, nr.63, jud.Prahova
HOTARARE Nr. 170 privind închirierea suprafeţei de 106 mp situată în zona Gurga de către oraşul Breaza de la dna Manole Maria
HOTARARE Nr. 169 pentru completarea HCL nr. 130/11.09.2017 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru achiziţionarea unui teren în vederea includerii acestuia în Parcul Brâncoveanu
HOTARARE Nr. 168 privind stabilirea unei situaţii deosebite, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTARARE Nr. 167 pentru revocarea HCL nr. 151/26.10.2017 privind prelungirea unui contract de închiriere pentru un teren aparţinând domeniului privat al oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 166 privind desemnarea Primarului-reprezentantul Oraşului Breaza- să voteze şi să semneze Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”
HOTARARE Nr. 165 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
HOTARARE Nr. 164 privind achiziţionarea unor servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a UAT Breaza
HOTARARE Nr. 163 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 şi a Listei obiectivelor de investiţii, anexa 8 la HCL nr. 36/2017
HOTARARE Nr. 162 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
HOTARARE Nr. 161 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reparaţie prin asfaltare DJ101R- strada 30 Decembrie – de la limita cu oraşul Comarnic până în apropiere de intersecţia cu strada Tălii, oraş Breaza”
HOTARARE Nr. 160 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparaţie prin asfaltare strada Gării, tronson cuprins între strada Republicii şi Intrarea Petuniei”
HOTARARE Nr. 159 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere 0,635 km străzi LOT 8 – Strada Frunzelor FN”
HOTARARE Nr. 158 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere 0,635 km străzi LOT 7 – Strada Orizontului – punct Bran”
HOTARARE Nr. 157 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere 0,635 km străzi LOT 6 – Strada Colinei – intersecţie cu strada Dunării”
HOTARARE Nr. 156 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere 0,635 km străzi LOT 5 – Strada Colinei – punct Rădulescu”
HOTARARE Nr. 155 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere 0,635 km străzi LOT 4 – Strada Ştefan cel Mare – punct Stanciu”
HOTARARE Nr. 154 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere 0,635 km străzi LOT 3 – Strada Plutonier Rădulescu – punct Banu”
HOTARARE Nr. 153 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere 0,635 km străzi LOT 2 – Strada Plutonier Rădulescu – punct Ailenei”
HOTARARE Nr. 152 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere 0,635 km străzi LOT 1 – Strada Plutonier Rădulescu – punct Nanu”
HOTARARE Nr. 151 privind prelungirea unui contract de închiriere pentru un teren aparţinând domeniului privat al oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 150 pentru aprobarea unor măsuri privind circulaţia rutieră în oraşul Breaza
HOTARARE Nr. 149 privind reglementarea asigurării serviciului de pază a bunurilor transmise în proprietatea oraşului Breaza situate în Breaza, str. Griviţei, nr.18
HOTARARE Nr. 148 privind achiziţionarea unor servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a UAT Breaza
HOTARARE Nr. 147 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 9/28.01.2016 privind aprobarea condiţiilor de repartizare, închiriere, exploatare şi administrare a spaţiilor cu destinaţia de locuinţă aflate în proprietate privată a oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 146 privind aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea spaţiilor cu destinaţia locuinţă, aflate în proprietatea privată a oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 145 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Breaza, pe anul 2018
HOTARARE Nr. 144 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza la data de 30.09.2017
HOTARARE Nr. 143 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparaţii prin asfaltare DJ 710 (str. Ocinei) de la Podul peste Vâlcelul Târsa, până la punct Kiru” oraş Breaza
HOTARARE Nr. 142 pentru modificarea şi completarea HCL nr.132/11.09.2017 privind aprobarea organizării Târgului Tradiţional de Toamnă Breaza şi a taxelor speciale percepute în cadrul funcţionării acestuia, pentru anul 2017
HOTARARE Nr. 141 privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unui teren în suprafaţă de 91 mp, proprietate privată a oraşului Breaza, DN1, fn, nr. cadastral 29282, judeţul Prahova
HOTARARE Nr. 140 privind inventarierea în domeniul public al oraşului Breaza a unor bunuri imobile, transmise în proprietatea publică a oraşului prin HG nr. 587/18.08.2017
HOTARARE Nr. 139 privind mandatarea Primarului oraşului Breaza pentru reprezentarea oraşului Breaza în instanţă, într-un litigiu ce vizează dreptul de administrare al domeniului public şi privat al oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 138 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Oraşul Breaza şi Best Bridge Services SRL
HOTARARE Nr. 137 privind aprobarea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele şi utilajele aflate în patrimoniul Primăriei oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 136 privind alipirea unor suprafeţe de teren proprietate publică a oraşului Breaza, în suprafaţă totală de 35.909 mp, situate în Breaza, str. Republicii, nr. 65
HOTARARE Nr. 135 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 30/04.04.2013 privind inventarierea în domeniul public al oraşului Breaza a investiţiei “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, judeţul Prahova- oraşul Breaza-proiect SAMTID” şi a Anexei 1 la aceasta
HOTARARE Nr. 134 pentru modificarea HCL nr. 115/27.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul ‘‘Reparaţii teren sport din “groapă” Parc Brâncoveanu şi pista din jurul acestui teren”, oraş Breaza, judeţul Prahova
HOTARARE Nr. 133 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 şi a Listei obiectivelor de investiţii, anexa 8 la HCL nr. 36/2017
HOTARARE Nr. 132 privind aprobarea organizării Târgului Traditional de Toamnă Breaza şi a taxelor speciale percepute în cadrul funcţionării acestuia, pentru anul 2017
HOTARARE Nr. 131 privind constituirea unei comisii mixte
HOTARARE Nr. 130 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru achiziţionarea unui teren în vederea includerii acestuia în Parcul Brâncoveanu
HOTARARE Nr. 129 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparaţii prin asfaltare piaţă oraş Breaza, judeţul Prahova”
HOTARARE Nr. 128 privind aprobarea asocierii oraşului Breaza cu judeţul Prahova în vederea realizării unor proiecte de interes public
HOTARARE Nr. 127 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 şi a Listei obiectivelor de investiţii, anexa 8 Ia HCL nr. 36/2017
HOTARARE Nr. 126 privind aprobarea sublocaţiunii parţiale a terenului situat în Breaza, Al. Parcului, fn care face obiectul contractului de închiriere nr. 10317/06.07.2017 către SC Anomis Traditional SRL
HOTARARE Nr. 125 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Breaza în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ de pe raza oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 124 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a transportului în regim de taxi şi în regim de închiriere
HOTARARE Nr. 123 privind aprobarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică
HOTARARE Nr. 122 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Breaza în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Boli Pulmonare Breaza
HOTARARE Nr. 121 pentru modificarea HCL nr. 92/2016 privind aprobarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Breaza, modificată
HOTARARE Nr. 120 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Oprea Dorina
HOTARARE Nr. 119 privind aprobarea asigurării de către UAT Breaza a sumei restante corespunzătoare cotei părţi de participare a asociaţiei de proprietari pentru lucrările facturate conform contractului de lucrări nr. 13613/16.09.2015
HOTARARE Nr. 118 pentru aprobarea unor măsuri privind circulaţia rutieră în oraşul Breaza
HOTARARE Nr. 117  privind stabilirea Consiliului de Administraţie al Centrului Cultural „Ion Manolescu” Breaza
HOTARARE Nr. 116 privind constituirea unei comisii mixte
HOTARARE Nr. 115 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reparaţii teren sport din “groapă” Parc Brâncoveanu” şi pista din jurul acestui teren, oraş Breaza, judeţul Prahova
HOTARARE Nr. 114 privind inventarierea unui imobil în domeniul privat al oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 113 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza la data de 30.06.2017
HOTARARE Nr. 112 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, asupra a două suprafeţe de teren proprietate privată a oraşului Breaza, situate în Breaza, str. 30 Decembrie, fn, cu CF nr. 29325, respectiv CF nr. 29326
HOTARARE Nr. 111  privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 110 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Breaza şi serviciilor publice din subordine
HOTARARE Nr. 109 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
HOTARARE Nr. 108 pentru modificarea HCL nr. 34/2016 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 9.000.000 lei.
HOTARARE Nr. 107 privind asigurarea fondurilor de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează prin Programul naţional de dezvoltare locală
HOTARARE Nr. 106  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, reprezentând noua valoare a investiţiei, compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontate până la 27.06.2017 şi valoarea rest de executat pentru realizarea obiectivului de investiţii Modernizarea şi reabilitarea drumurilor de interes local în oraşul Breaza, judeţul Prahova”
HOTARARE Nr. 105  pentru modificarea HCL nr.105/28.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Breaza în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ de pe raza oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 104 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru imobilul construcţie şi teren, situat în Breaza, str.Republicii, nr.51, jud.Prahova
HOTARARE Nr. 103 privind acordul Consiliului Local în vederea achiziţionării serviciilor unei firme de consultanţă
HOTARARE Nr. 102 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor exercitării prerogativelor dreptului de administrare asupra bunurilor proprietatea oraşului Breaza, de către titularii dreptului de administrare anexă Ia HCL nr.79/30.08.2012
HOTARARE Nr. 101 pentru abrogarea literei „d” a articolului 2 din HCL nr. 61/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018
HOTARARE Nr. 100 privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unui teren în suprafaţă de 78 mp, proprietate privată a oraşului Breaza, str. Drum Nou, f.n., T16, P969, judeţul Prahova
HOTARARE Nr. 99 privind aprobarea vânzării unui teren aparţinând domeniului privat al oraşului Breaza
HOTARARE Nr. 98 pentru modificarea HCL nr. 109/2016 privind aprobarea înfiinţării şi marcării unor trasee de cicloturism de rang local, tip circuit Breaza
HOTARARE Nr. 97 pentru completarea HCL nr. 79/29.05.2017 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Breaza pentru anul financiar 2016
 HOTARARE Nr. 96 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparaţii /Modernizare alei parc Brâncoveanu, oraş Breaza, judeţul Prahova”
 HOTARARE Nr. 95 privind alocarea unei sume din bugetul local al oraşului Breaza, Parohiei Breaza de Sus II “Schimbarea la faţă”
 HOTARARE Nr. 94 privind alocarea unei sume din bugetul local al oraşului Breaza, Parohiei “Nistoreşti”
HOTARARE Nr. 93 privind alocarea unei sume din bugetul local al oraşului Breaza, Parohiei “Adormirea Maicii Domnului”
HOTARARE Nr. 92 privind alocarea unei sume din bugetul local al oraşului Breaza, Parohiei Podu Vadului
HOTARARE Nr. 91 privind alocarea unei sume din bugetul local al oraşului Breaza, Parohiei Valea Târsei
   HOTARARE Nr. 90 privind alocarea unei sume din bugetul local al oraşului Breaza, Parohiei Breaza de Jos
   HOTARARE Nr. 89 pentru modificarea HCL nr. 83/2013 privind aprobarea înfiinţării Clubul Sportiv Orasenesc „Tricolorul” Breaza ca instituţie publică în subordinea Consiliului Local Breaza, cu modificările şi completările ulterioare
   HOTARARE Nr. 88 pentru modificarea HCL nr. 34/2016 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 9.000.000 lei.
  HOTARARE Nr. 87 privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a unei suprafeţe de teren proprietate publică a oraşului Breaza, situată în Breaza, Aleea Parcului, fn
 HOTARARE Nr. 86 privind transmiterea dreptului de închiriere asupra terenului proprietate publică a oraşului Breaza, situat în Breaza, str. Victoriei, fn, către comodatarul construcţiei amplasată pe acesta
 HOTARARE Nr. 85 pentru modificarea HCL nr.53/30.03.2017 privind stabilirea numărului şi al cuantumului burselor acordate în învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Breaza
HOTARARE Nr. 84 pentru modificarea Anexelor 1 şi 2 la HCL nr. 45/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparaţii prin asfaltare str.Libertăţii de la intersecţie cu str.Putna până la str.23 August” oraş Breaza, judeţul Prahova
   HOTARARE Nr. 83 privind aprobarea înţelegerii de Cooperare între Oraşul Breaza, Judeţul Prahova din România şi Oraşul Nisporeni, Raionul Nisporeni din Republica Moldova
  HOTARARE Nr. 82 privind aprobarea documentelor necesare lansării procedurilor de achiziţie publică în vederea delegării Serviciului Public de Salubrizare, la nivelul judeţului Prahova, de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova”2017
  HOTARARE Nr. 81privind aprobarea cofinanţării oraşului Breaza la Proiectul „Fazarea Proiectului Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova”2017
 HOTARARE Nr. 80 privinprivind modificarea bugetului local pe anul 2017 şi a Listei obiectivelor de investiţii, anexa 8 la HCL nr. 36/2017
HOTARARE Nr. 118 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 117 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 116 PRIVIND REVOCAREA HCL NR.114/20.12.2010 PENTRU APROBAREA NORMELOR SI REGIMULUI CONTRAVENTIILOR PRIVIND BUNA GOSPODARIRE SI INFRUMUSETARE A ORASULUI BREAZA, CONVIETUIRE SOCIALA, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC, PROTECTIA MEDIULUI SI CONSERVAREA MEDIULUI INCONJURATOR
HOTARARE Nr. 115 PRIVIND INCHIRIEREA UNUI IMOBIL TEREN IN SUPRAFATA DE 2 HA, PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, SITUAT IN PCT.TURBATU
HOTARARE Nr. 114 PENTRU APROBAREA NORMELOR SI REGIMULUI CONTRAVENTIILOR PRIVIND BUNA GOSPODARIRE SI INFRUMUSETARE A ORASULUI BREAZA, CONVIETUIRE SOCIALA, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC, PROTECTIA SI CONSERVAREA MEDIULUI INCONJURATOR
HOTARARE Nr. 113 PRIVIND ATRIBUIREA UNOR DENUMIRI INSTITUTIILOR DE INVATAMANT PRESCOLARE DE PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 112 PRIVIND TRECEREA UNOR DRUMURI DE ACCES DIN DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA IN DOMENIUL PUBLIC AL ACESTUIA
HOTARARE Nr. 111 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII PROFESOR MATEI ST NCIOIU MUZEULUI DE ISTORIE LOCALA SI ETNOGRAFIE DIN CADRUL LICEULUI TEORETIC AUREL VLAICU BREAZA
HOTARARE Nr. 110 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 5000 LEI DIN FONDUL CONSTITUIT PRIN CONTRIBUTIA CONSILIERILOR LOCALI PENTRU ORGANIZAREA UNOR EVENIMENTE DE SFARSIT DE AN
HOTARARE Nr. 109 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 108 PENTRU COMPLETAREA HCL NR.103/05.11.2010 PRIVIND MODIFICAREA PRETULUI LA SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA POTABILA PRESTAT DE OPERATORUL SC HIDROPRAHOVA SA, PENTRU LOCALITATEA BREAZA
HOTARARE Nr. 107 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI BREAZA SI AL SERVICIILOR PUBLICE DIN SUBORDINE
HOTARARE Nr. 106 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2011
HOTARARE Nr. 105 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 104 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE ASOCIATIA SPORTIVA ORASENEASCA BREAZA A BAZEI SPORTIVE, PROPRIETATE PUBLICA A ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 103 PRIVIND MODIFICAREA PRETULUI LA SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA POTABILA PRESTAT DE OPERATORUL SC HIDROPRAHOVA SA, PENTRU LOCALITATEA BREAZA
HOTARARE Nr. 102 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE DIN ORASUL BREAZA, PREVAZUT IN CADRUL PROIECTULUI REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE APA SI CANALIZARE IN JUDETUL PRAHOVA
HOTARARE Nr. 101 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE A UNUI IMOBIL TEREN IN SUPRAFATA DE 3,5 HA, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT, SITUAT IN ORASUL BREAZA, PCT.STRAND
HOTARARE Nr. 100 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNEI TRANZACTII INTRE ORASUL BREAZA, PRIN PRIMAR SI NUMITII ENACHE FLOAREA SI ENACHE ION IN VEDEREA STINGERII LITIGIULUI CE FACE OBIECTUL DOSARULUI CIVIL NR.2208/204/2010-REJUDECARE PRETENTII, AFLAT PE ROLUL JUDECATORIEI CAMPINA
HOTARARE Nr. 99 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL, IN VEDEREA ELABORARII STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECTULUI TEHNIC PENTRU AMENAJAREA SPATIILOR DESTINATE SPITALULUI DE BOLI PULMONARE BREAZA, SITUATE IN IMOBILUL DIN BREAZA, STR.23 AUGUST, NR.132, JUD.PRAHOVA
HOTARARE Nr. 98 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE SC ELSID SA A DOUA LOTURI DE TEREN, PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 97 PRIVIND APROBAREA ACORDARII SUPLIMENTELOR SALARIALE PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA IN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 96 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 95 PENTRU STABILIREA UNOR REGLEMENTARI PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PIETEI AGROALIMENTARE A ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 94 PRIVIND TRANSMITEREA, FARA PLATA, CATRE COMUNA POIANA-CAMPINA A UNEI CANTITATI DE PIATRA CUBICA, NECESARA AMENAJARII UNUI DRUM DE INTERES LOCAL
HOTARARE Nr. 93 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 92 PENTRU APROBARE PUD PRIVIND MODIFICARE LIMITA LATERALA EDIFICABIL IN VEDEREA AMPLASARII UNEI LOCUINTE (S = 880 MP) N ORASUL BREAZA, ALEEA SOMES, NR.3, TARLA 28, PARCELA CC 326, JUD.PRAHOVA
HOTARARE Nr. 91 PRIVIND ELIBERAREA LICENTEI DE TRASEU CENTRU BREAZA STR.SURDESTI (VALEA TARSEI) PENTRU SC TUDORACHE TRANS SRL BREAZA
HOTARARE Nr. 90 PRIVIND APROBAREA TARIFULUI MODIFICAT PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE PRESTAT POPULATIEI ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 89 PRIVIND REACTUALIZAREA DOMENIULUI PRIVAT AL ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 88 PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURII LEGALE PENTRU REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.18194/28.12.2007 INCHEIAT NTRE ORASUL BREAZA PRIN PRIMAR şI SC LAC DE VERDE SRL
HOTARARE Nr. 87 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN FONDUL CONSTITUIT PRIN CONTRIBUTIA CONSILIERILOR LOCALI
HOTARARE Nr. 86 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI BREAZA SI AL SERVICIILOR PUBLICE DIN SUBORDINE
HOTARARE Nr. 85 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI REFERITOR LA MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL PRAHOVA
HOTARARE Nr. 84 PENTRU ACCEPTAREA SI ASUMAREA MODIFICARILOR LA BUGETUL PROIECTULUI REABILITAREA şI MODERNIZAREA RETELEI DE STRAZI URBANE, ORAS BREAZA, JUD. PRAHOVA SI LA CHELTUIELILE LEGATE DE PROIECT, SURVENITE CA URMARE A PROCESULUI DE EVALUARE şI SELECTIE
HOTARARE Nr. 83 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU SERVICII/PRESTATII DIVERSE EXECUTATE CATRE TERTI DE SC HIDROPRAHOVA SA
HOTARARE Nr. 82 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 81 PRIVIND INSTITUIREA UNEI TAXE SPECIALE N SCOPUL ASIGURARII UNEI GESTIONARI CORESPUNZăTOARE A CAINILOR FARA STAPAN PE RAZA LOCALITăTII BREAZA
HOTARARE Nr. 80 PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICA
HOTARARE Nr. 79 PENTRU APROBARE PUZ PRIVIND RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI, RETRAGERI POSTERIOARE şI LATERALE PENTRU AMPLASARE CENTRU DE RELAXARE SI INTRETINERE ( ST= 3218 M.P) ORASUL BREAZA, STR. LIBERTATII NR.8 ( DJ 101 R)
HOTARARE Nr. 78 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE şI DESFăşURARE A EVALUăRII MANAGEMENTULUI LA CENTRUL CULTURAL ION MANOLESCU BREAZA
HOTARARE Nr. 77 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII TARGULUI DE TOAMNA SI A TAXELOR SPECIALE PERCEPUTE N CADRUL FUNCTIONARII ACESTUIA, PENTRU ANUL 2010
HOTARARE Nr. 76 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI BREAZA N CONSILIILE DE ADMINISTRATIE SI IN COMISIILE PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII DIN UNITATILE DE NVATAMANT DE PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 75 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII SI DESFASURARII LICITATIEI PUBLICE CU STRIGARE IN VEDEREA INCHIRIERII TARABELOR METALICE SI DIN BETON SITUATE IN PIATA AGROALIMENTARA ORASENEASCA BREAZA
HOTARARE Nr. 74 PENTRU MODIFICAREA HCL NR.65/24.06.2010 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI IMOBIL TEREN IN SUPRAFATA DE 15586,77 MP, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT, SITUAT IN ORASUL BREAZA, PCT.CARAIMAN
HOTARARE Nr. 73 PRIVIND APROBAREA UNOR MASURI DE COMBATERE A EVAZIUNII FISCALE IN DOMENIUL EXECUTARII CONSTRUCTIILOR PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 72 PRIVIND INCHIRIEREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN, PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, SITUATE IN PCT.TURBATU
HOTARARE Nr. 71 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL BREAZA IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI DE BOLI PULMONARE BREAZA
HOTARARE Nr. 70 PRIVIND INFIINTAREA UNOR TRASEE TURISTICE IN SCOPUL ATESTARII LOCALITATII BREAZA, JUD.PRAHOVA CA STATIUNE TURISTICA DE INTERES NATIONAL
HOTARARE Nr. 69 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 68 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII SI STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI BREAZA SI A SERVICIILOR PUBLICE DIN SUBORDINE
HOTARARE Nr. 67 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.28/24.03.2010 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1013 MP,PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA,PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 66 PRIVIND REVOCAREA ANEXEI LA HCL NR.36/21.04.2010 REPREZENTAND PLAN DE SITUATIE PENTRU IDENTIFICAREA UNOR TERENURI
HOTARARE Nr. 65 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI IMOBIL TEREN IN SUPRAFATA DE 15586,77 MP, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT,SITUAT IN ORASUL BREAZA,PCT.CARAIMAN
HOTARARE Nr. 64 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.17/25.02.2010 PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII DE PASUNAT SI A TRANSHUMANTEI,PE TERITORIUL ORASULUI BREAZA,PENTRU ANUL 2010.
HOTARARE Nr. 63 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNEI TRANZACTII INTRE ORASUL BREAZA,PRIN PRIMAR SI DL.MIHALACHE CATALIN,IN VEDEREA STINGERII LITIGIULUI CE FACE OBIECTUL DOSARULUI CIVIL NR.1731/204/2007-RECURS OBLIGATIA DE A FACE,AFLAT PE ROLUL CURTII DE APEL PLOIESTI
HOTARARE Nr. 62 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU AL CONSILIULUI LOCAL BREAZA PENTRU SCHIMBAREA DESTINATIEI IMOBILULUI ATELIER SCOALA IN SUPRAFATA CONSTRUITA DE 107 MP SI TEREN AFERENT IN SUPRAFATA DE 330 MP SI TRECEREA ACESTUIA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL LOCALITATII
HOTARARE Nr. 61 PRIVIND VALORIFICAREA,PRIN VANZARE LA LICITATIE A PIETREI CUBICE REZULTATA IN URMA EFECTUARII LUCRARILOR DE MODERNIZARE A DJ 101 R (ZONA CURBE BELIA)
HOTARARE Nr. 60 PENTRU APROBARE PUZ PRIVIND RIDICARE RESTRICTII TEMPORARE DE CONSTRUIRE SI PARCELARE TEREN (S=9011 MP)PENTRU AMPLASARE LOCUINTE DE VACANTA IN ORASUL BREAZA,T9,P 289
HOTARARE Nr. 59 PRIVIND APROBAREA ELABORARII DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE NECESARA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII PROPUS IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL REABILITARE SI MODERNIZARE 10.000 KM DRUMURI DE INTERES JUDETEAN SI DRUMURI DE INTERES LOCAL
HOTARARE Nr. 58 PRIVIND APROBAREA ORGANIZăRII şI STATULUI DE FUNCţII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAşULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 57 PENTRU CONSTITUIREA UNEI COMISII IN VEDEREA PRELUARII PRIN PROTOCOL A ANSAMBLULUI DE ATRIBUTII SI COMPETENTE PRIVIND SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA,CATRE CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE Nr. 56 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.21/24.03.2010 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU AL CONSILIULUI LOCAL BREAZA,PENTRU ASIGURAREA UNUI SPATIU SPITALULUI DE BOLI PULMONARE IN VEDEREA DESFASURARII ACTIVITATII
HOTARARE Nr. 55 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 54 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU AL CONSILIULUI LOCAL BREAZA IN VEDEREA EXECUTARII UNOR LUCRARI DE UTILITATE PUBLICA PE BLD.EROILOR
HOTARARE Nr. 53 PENTRU REVOCAREA HCL NR.44/29.04.2010 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE A UNUI IMOBIL TEREN IN SUPRAFATA DE 27,5 HA,APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT, SITUAT IN ORASUL BREAZA,PCT.FRASINET
HOTARARE Nr. 52 PRIVIND INSTITUIREA UNEI RESTRICTII TEMPORARE DE CIRCULATIE PENTRU DJ 101 R SI DJ 710
HOTARARE Nr. 51 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU UNELE OBIECTIVE DE INVESTITII
HOTARARE Nr. 50 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 60 MP PROPRIETATE PUBLICA A ORASULUI BREAZA,SITUAT IN BREAZA,STR.OCINEI,NR.1A,JUD.PRAHOVA,IN VEDEREA AMPLASARII DE MOBILIER NECESAR DESFASURARII ACTIVITATII DE ALIMENTATIE PUBLICA -TERASA
HOTARARE Nr. 49 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI ORASULUI BREAZA PENTRU ANUL FINANCIAR 2009
HOTARARE Nr. 48 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 47 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE REVIZUIT CU SOLUTIILE TEHNICE STABILITE PRIN ACESTA SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,PENTRU PROIECTUL REABILITAREA SI MODERNIZAREA RETELEI DE STRAZI URBANE,ORAS BREAZA,JUDETUL PRAHOVA
HOTARARE Nr. 37 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 4064 MP,PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA, PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 36 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE SC ELSID SA A UNOR TERENURI,PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA,PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 35 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.3/28.01.2010 PRIVIND INVENTARIEREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 495 MP,PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA,SITUAT PE STR.PIATRA ARSA ,F.N.,JUD.PRAHOVA,(PCT.MOARA)SI CONCESIONAREA ACESTUIA IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI GARAJ
HOTARARE Nr. 34 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII ORASULUI BREAZA CU CS TRICOLORUL BREAZA, PENTRU ANUL 2010
HOTARARE Nr. 33 PENTRU REVOCAREA HCL NR.7/28.01.2010 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 32 PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI,PROIECTUL DE MANAGEMENT CASTIGATOR SI DURATA PENTRU CARE SE INCHEIE CONTRACTUL DE MANAGEMENT
HOTARARE Nr. 31 PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII DE LA PLATA IMPOZITULUI PENTRU CONSTRUCTIE SI TEREN A NUMITILOR BURLACU MARIA SI BURLACU GHEORGHE
HOTARARE Nr. 30 PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRARII TERENULUI IN SUPRAFATA TOTALA DE 1515 MP, PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA,INTABULAT IN CF NR.9765 A UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE BREAZA
HOTARARE Nr. 29 PRIVIND CONCESIONAREA FARA LICITATIE A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 450 MP,PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA,IN VEDEREA STRAMUTARII UNEI GOSPODARII DISTRUSA DE INCENDIU
HOTARARE Nr. 28 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1013 MP, PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA, PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 27 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENURILOR IN SUPRAFATA DE 11236MP,RESPECTIV 7394 MP, PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA,PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 26 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE IN VEDEREA CONCESIONARII UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 7,5 HA,PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 25 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI IN VEDEREA REALIZARII UNUI TEREN DE MINIFOTBAL CU CONSTRUCTII AFERENTE NECESARE FUNCTIONARII ACESTUIA
HOTARARE Nr. 24 PENTRU APROBARE PUD PRIVIND MODIFICARE LIMITA EDIFICABIL IN VEDEREA AMPLASARII UNEI LOCUINTE(S=400 MP) IN ORASUL BREAZA,STR.OCINEI,NR.81,T=28,P=CC 464
HOTARARE Nr. 23 PRIVIND INSUSIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA IN CARE FUNCTIONEAZA CABINETELE MEDICALE
HOTARARE Nr. 22 PRIVIND MODIFICAREA RETELEI UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA ORASULUI BREAZA PENTRU ANUL SCOLAR 2010-2011,STABILITA PRIN ANEXA LA HCL NR.19/11.03.2010
HOTARARE Nr. 21 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU AL CONSILIULUI LOCAL BREAZA,PENTRU ASIGURAREA UNUI SPATIU SPITALULUI DE BOLI PULMONARE IN VEDEREA DESFASURARII ACTIVITATII
HOTARARE Nr. 20 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 19 PRIVIND REORGANIZAREA RETELEI UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA ORASULUI BREAZA PENTRU ANUL SCOLAR 2010-2011
HOTARARE Nr. 18 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL AL ORASULUI BREAZA, PAROHIEI PODU VADULUI
HOTARARE Nr. 17 PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII DE PASUNAT SI A TRANSHUMANTEI, PE TERITORIUL ORASULUI BREAZA, PENTRU ANUL 2010.
HOTARARE Nr. 16 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.140/23.12.2009 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TAXELOR DE PASUNAT SI DE FANEATA
HOTARARE Nr. 15 PRIVIND REAMPLASAREA STATIEI DE CALATORI EXISTENTA IN PREZENT LA INTERSECTIA STRAZII ETERNITATII CU STRADA REPUBLICII
HOTARARE Nr. 14 PRIVIND INVENTARIEREA UNEI SUPRAFETE DE TEREN IN DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 13 PRIVIND MAJORAREA CONTRIBUTIEI ORASULUI BREAZA LA CAPITALUL SOCIAL AL SC HIDRO PRAHOVA SA
HOTARARE Nr. 12 PRIVIND MODIFICAREA UNOR HOTARARI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL BREAZA AV�ND
HOTARARE Nr. 11 PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN DIN TERENURILE PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, IN SUPRAFATA DE 33.697 MP, RESPECTIV 61.631 MP
HOTARARE Nr. 10 PRIVIND MODIFICAREA UNOR POZITII DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI BREAZA ATESTAT PRIN HG NR.25/2008
HOTARARE Nr. 9 PENTRU ACORDAREA AVIZULUI CONSILIULUI LOCAL BREAZA PRIVIND COMASAREA UNOR UNITATI DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 8 PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE PROIECTE DE MANAGEMENT LA CASA DE CULTURA ION MANOLESCU BREAZA
HOTARARE Nr. 7 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 6 PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DLUI.TANASA VASILE INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI
HOTARARE Nr. 5 PRIVIND SUSPENDAREA UNOR DISPOZITII CUPRINSE IN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL S.P.C.L.E.P. BREAZA, ANEXA LA HCL NR.77/30.07.2009
HOTARARE Nr. 4 PRIVIND ATRIBUIREA AUTORIZATIEI TAXI PENTRU REALIZAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PERSOANE IN REGIM DE TAXI PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 3 PRIVIND INVENTARIEREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 495 MP, PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA, SITUAT PE STR.PIATRA ARSA , F.N., JUD.PRAHOVA, (PCT.MOARA) SI CONCESIONAREA ACESTUIA IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI GARAJ
HOTARARE Nr. 2 PRIVIND DECLARAREA UNOR ZONE PERIURBANE DIN ORASUL BREAZA
HOTARARE Nr. 1 PRIVIND AJUSTAREA TARIFULUI PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE PRESTAT POPULATIEI ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 144 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI BREAZA, PE ANUL 2010
HOTARARE Nr. 143 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1672 MP, PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA, PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 142 PRIVIND ACORDAREA UNEI SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUI
HOTARARE Nr. 141 PRIVIND ACORDAREA SALARIULUI DE MERIT
HOTARARE Nr. 140 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TAXELOR DE PASUNAT SI DE FANEATA
HOTARARE Nr. 139 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND STABILIREA CONDITIILOR EXERCITARII PREROGATIVELOR DREPTULUI DE ADMINISTRARE ASUPRA BUNURILOR PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA, DE CATRE TITULARII DREPTULUI DE ADMINISTRARE
HOTARARE Nr. 138 PRIVIND INVENTARIEREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 450 MP, PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA, SITUAT PE STR.PRIMAVERII, F.N., JUD.PRAHOVA SI CONCESIONAREA ACESTUIA IN VEDEREA REALIZARII UNEI LOCUINTE
HOTARARE Nr. 137 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 243 MP DIN TOTALUL DE 693 MP DIN MASURATORI, RESPECTIV 762 MP, CONFORM ACTULUI DE PROPRIETATE
HOTARARE Nr. 136 PRIVIND SUSPENDAREA OBLIGATIEI DE PLATA A CHIRIEI PREVAZUTA IN CONTRACTUL DE INCHIRIERE NR.2795/22.02.2008
HOTARARE Nr. 135 PRIVIND APROBAREA NOULUI PRET AL APEI POTABILE SI CANALIZARE PENTRU LOCALITATEA BREAZA
HOTARARE Nr. 134 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 133 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 47 MP, PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 132 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 38 MP, PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 131 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 130 PENTRU MODIFICAREA HCL NR.65/31.07.2008 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI BREAZA IN CONSILIILE DE ADMINISTRATIE SI IN COMISIILE PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII DIN UNITATILE DE INVATAMANT DE PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 129 PRIVIND INCETAREA ACORDARII SPORULUI DE MOBILITATE PENTRU CONSILIERUL JURIDIC DIN CADRUL APARATULUI PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL BREAZA
HOTARARE Nr. 128 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – „MODIFICARE RETRAGERI LATERALE IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE (S=1050MP) IN ORASUL BREAZA, STR.MUNCII, NR.31, JUD.PRAHOVA”
HOTARARE Nr. 127 PRIVIND APROBAREA UNOR MASURI DE REGLEMENTARE A CIRCULATIEI PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 126 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE A UNUI IMOBIL TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT, SITUAT IN INTRAVILANUL ORASULUI BREAZA, PCT.”BUDULICA-VALEA BELIEI”
HOTARARE Nr. 125 PRIVIND VANZAREA IN CONDITIILE LEGII A UNUI TEREN PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, IN SUPRAFATA DE 60 MP, SITUAT IN BREAZA, STR.ARMATA POPORULUI, NR.5A, JUD.PRAHOVA, CU DREPT DE PREEMTIUNE
HOTARARE Nr. 124 PRIVIND APROBAREA VANZARII IN CONDITIILE LEGII 85/1992, REPUBLICATA, MODIFICATA SI COMPLETATA, A IMOBILULUI PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, CU DESTINATIA LOCUINTA, SITUAT IN ORASUL BREAZA, FDT.LILIACULUI, NR.1, BL. 23, SC.A, AP. 4, TITULARULUI CONTRACTULUI DE INCHIRIERE
HOTARARE Nr. 123 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2010
HOTARARE Nr. 122 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 121 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN FONDUL CONSTITUIT PRIN CONTRIBUTIA CONSILIERILOR LOCALI
HOTARARE Nr. 120 PRIVIND APROBAREA REVIZUIRII STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU PROIECTUL „REABILITAREA SI MODERNIZAREA RETELEI DE STRAZI URBANE, ORAS BREAZA, JUDETUL PRAHOVA”
HOTARARE Nr. 119 PRIVIND ASOCIEREA ORASULUI BREAZA CU CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA, IN VEDEREA REALIZARII UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 118 PRIVIND ATRIBUIREA LICENTELOR DE TRASEU SI STABILIREA TAXELOR PENTRU REALIZAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PERSOANE PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 117 PRIVIND VANZAREA IN CONDITIILE LEGII A DOUA TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, IN SUPRAFATA TOTALA DE 245 MP, SITUATE IN BREAZA, STR.COLINEI, CU DREPT DE PREEMTIUNE
HOTARARE Nr. 116 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI 7 „CRITERII DE SELECTIE” LA HCL NR. 23/26.03.2009 PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL IN ORASUL BREAZA SI ATRIBUIREA IN GESTIUNE DELEGATA
HOTARARE Nr. 115 PRIVIND APROBAREA CONSUMULUI LUNAR DE CARBURANTI PENTRU AUTOTURISMELE AFLATE IN DOTAREA AUTORITATILOR PUBLICE LOCALE BREAZA
HOTARARE Nr. 114 PRIVIND ASOCIEREA CONSILIULUI LOCAL BREAZA CU CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA IN VEDEREA PROMOVARII UNUI PROIECT DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 113 PRIVIND INSUSIREA PROCEDURII PENTRU EMITEREA AVIZULUI PREALABIL DE OPORTUNITATE, NECESAR ELABORARII UNUI PUZ
HOTARARE Nr. 112 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 12 MP PROPRIETATE PUBLICA A ORASULUI BREAZA, SITUAT IN BREAZA, STR. REPUBLICII, F.N., JUD.PRAHOVA
HOTARARE Nr. 111 PRIVIND VALORIFICAREA PRIN VANZARE LA LICITATIE A AUTOVEHICULULUI CATEGORIA AUTOTURISM BREAK, MARCA DACIA 1310
HOTARARE Nr. 110 PRIVIND APROBAREA DESTINATIEI SUMEI CONSTITUITA DIN COTA DE DEZVOLTARE AFERENTA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI/DOTARI AFERENTE INFRASTRUCTURII SERVICIULUI
HOTARARE Nr. 109 PRIVIND COMPLETAREA OBIECTULUI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.6510/25.08.1999 INCHEIAT INTRE PRIMARIA ORASULUI BREAZA SI SC FLORICON SALUB SRL
HOTARARE Nr. 108 PRIVIND ANGAJAMENTUL CONSILIULUI LOCAL BREAZA DE A ASIGURA UNELE FINANTARI IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITIE „SALA DE SPORT” PRIN CNI
HOTARARE Nr. 107 PRIVIND PUNEREA LA DISPOZITIA COMPANIEI NATIONALE DE INVESTITII SA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 3.300 MP PE TOATA DURATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE „SALA DE SPORT”
HOTARARE Nr. 106 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 81/27.08.2009 PRIVIND APROBAREA ORGANIZăRII şI STATULUI DE FUNCţII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAşULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 105 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 11,1 HA, SITUAT IN PCT.TUDOSESTI-VALEA MORII, T 16, P 1080 SI P 1139
HOTARARE Nr. 104 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI BREAZA A IMOBILULUI COMPUS DIN CONSTRUCTIE IN SUPRAFATA DE 63 MP SI TEREN AFERENT IN SUPRAFATA DE 374 MP, SITUAT IN BREAZA, STR.REPUBLICII, NR.63, JUD.PRAHOVA – ZONA PARC BRANCOVEANU
HOTARARE Nr. 103 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 102 PRIVIND PROPUNEREA ACORDăRII DENUMIRII „DAN GRIGORESCU” BIBLIOTECII ORASENESTI BREAZA
HOTARARE Nr. 101 PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII IN FOLOSINTA GRATUITA, DE CATRE CONSILIUL LOCAL BREAZA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DIN DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII, PE TOATA DURATA EXECUTARII CONSTRUCTIEI, CATRE AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE
HOTARARE Nr. 100 PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII IN FOLOSINTA GRATUITA, DE CATRE CONSILIUL LOCAL BREAZA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DIN DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII, PE TOATA DURATA EXECUTARII CONSTRUCTIEI, CATRE AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE
HOTARARE Nr. 99 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BREAZA
HOTARARE Nr. 98 PENTRU APROBARE PUZ PRIVIND „RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI LOTIZARE TEREN PENTRU AMPLASARE LOCUINTE DE VACANTA (S=12.960 MP)” IN ORASUL BREAZA, STR.1 MAI, NR.52, T=28, P=201, JUD.PRAHOVA
HOTARARE Nr. 97 PRIVIND INCHIRIEREA DIRECTA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DE 3500 MP SITUATA IN BREAZA, STR. DN1, FNPODU- CORBULUI
HOTARARE Nr. 96 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA, A UNUI BUN IMOBIL – CLADIRE DE LOCUIT – SI APROBAREA VANZARII ACESTUIA IN CONDITIILE LEGII
HOTARARE Nr. 95 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA, A UNOR TERENURI SITUATE IN PCT.OGRADA
HOTARARE Nr. 94 PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL ORASULUI BREAZA, DNEI.MARINA VOICA
HOTARARE Nr. 93 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 20/28.02.2008 PRIVIND APROBAREA SI REGLEMENTAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE SI BUNURI IN REGIM DE TAXI SI IN REGIM DE INCHIRIERE
HOTARARE Nr. 92 PRIVIND STABILIREA UNOR TAXE LOCALE PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 91 PRIVIND PUNEREA LA DISPOZITIA PROIECTULUI DE REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEME DE APA SI CANALIZARE IN JUDETUL PRAHOVA, A TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTIA/EXTINDEREA/REABILITAREA NOILOR INVESTITII AFERENTE ACESTUIA
HOTARARE Nr. 90 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE SITUATIE AL TERENULUI IN SUPRAFATA DE 5000 MP, SITUAT IN ORASUL BREAZA, PCT.PRUND BELIA, ATRIBUIT IN FOLOSINTA GRATUITA SC ELSID SA
HOTARARE Nr. 89 PRIVIND APROBAREA UNOR COMPLETARI SI MODIFICARI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 88 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 87 PENTRU REVOCAREA UNOR DISPOZITII CUPRINSE IN HCL NR.69/30.07.2009 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNOR TERENURI, PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 86 PRIVIND INVENTARIEREA UNUI TEREN PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA, SITUAT PE STR. REPUBLICII, NR. 33, BL N5 SI CONCESIONAREA SUPRAFETEI DE 42 MP DIN ACESTA, PENTRU EXTINDEREA CONSTRUCTIEI AFLATA PE TERENUL ALATURAT ACESTEIA
HOTARARE Nr. 85 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA A TERENULUI IN SUPRAFATA TOTALA DE 250 MP, SITUAT IN INTRAVILANUL ORASULUI BREAZA, STR. OCINEI, NR. 2 BIS , JUD. PRAHOVA
HOTARARE Nr. 84 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA A TERENULUI IN SUPRAFATA TOTALA DE 982,62 MP, SITUAT IN INTRAVILANUL ORASULUI BREAZA, STR. GRIVITEI, NR.9 BIS , JUD. PRAHOVA, CU NUMARUL CADASTRAL 518
HOTARARE Nr. 83 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA, ANEXA LA HCL 40/30.04.2009
HOTARARE Nr. 82 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII TARGULUI DE TOAMNA SI A TAXELOR SPECIALE PERCEPUTE IN CADRUL FUNCTIONARII ACESTUIA, PENTRU ANUL 2009
HOTARARE Nr. 81 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 13/26.02.2009 PRIVIND APROBAREA ORGANIZăRII şI STATULUI DE FUNCţII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAşULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 80 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 79 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE A UNUI IMOBIL TEREN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC, SITUAT IN BREAZA, STR. REPUBLICII, NR. 82
HOTARARE Nr. 78 PRIVIND APROBAREA REALIZARII UNEI PARCARI PE STR. REPUBLICII LA INTERSECTIA ACESTEIA CU STR. GEN. ION MANOLESCU SI PANA LA INTERSECTIA CU BDUL EROILOR
HOTARARE Nr. 77 PRIVIND ACTUALIZAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR
HOTARARE Nr. 76 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI DE TRANSPORT LOCAL SI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
HOTARARE Nr. 75 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR ACTE ADMINISTRATIVE
HOTARARE Nr. 74 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI „INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA” LA HCL NR. 40/2009 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 73 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL COMISIEI DE SIGURANţA CIRCULAţIEI DIN ORASUL BREAZA
HOTARARE Nr. 72 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – „SCHIMBAREA DISTANTELOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELEI – IN VEDEREA AMPLASARII UNEI LOCUINTE”
HOTARARE Nr. 71 PRIVIND VANZAREA IN CONDITIILE LEGII A TERENULUI PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA IN SUPRAFATA DE 438 MP SITUAT IN BREAZA, STR.MIRON CAPROIU, NR.74C, JUD.PRAHOVA
HOTARARE Nr. 70 PRIVIND APROBAREA ACTULUI CONSTITUTIV şI A STATUTULUI ASOCIAţIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARă DE UTILITăţI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE „PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DEşEURILOR – PRAHOVA”
HOTARARE Nr. 69 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNOR TERENURI, PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 68 PRIVIND ACORDUL CONSILIULUI LOCAL BREAZA PENTRU EFECTUAREA OPERATIUNII JURIDICE DE DARE IN PLATA A UNOR BUNURI DE CATRE DEBITORUL SC HIDROJET SA BREAZA IN VEDEREA STINGERII PARTIALE A DATORIILOR INREGISTRATE CATRE BUGETUL LOCAL AL ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 67 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 66 PENTRU MODIFICAREA HCL NR.56/03.07.2008 PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL BREAZA
HOTARARE Nr. 65 PRIVIND APROBAREA TARIFULUI DE COLECTARE SI EPURARE APE UZATE PENTRU LOCALITATEA BREAZA
HOTARARE Nr. 64 PENTRU OBTINEREA UNUI ACORD DE PRINCIPIU SOLICITAT DE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „VALEA PROVITEI”, NECESAR REALIZARII UNUI PROIECT PUBLIC
HOTARARE Nr. 63 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 21/19.03.2007 PRIVIND APROBAREA UNOR MASURI DE REGLEMENTARE A CIRCULATIEI PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 62 PRIVIND PROPUNEREA ACORDARII DENUMIRII „VIRGIL DUDAU” SALII DE SPORT DIN ORASUL BREAZA, JUDETUL PRAHOVA
HOTARARE Nr. 61 PRIVIND ELABORAREA UNUI STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA DEPUNERII UNEI CERERI DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL DE INVESTITII „REABILITARE, MODERNIZARESI DEZVOLTARE UNITATI DE INVATAMANT DE PE RAZA ORASULUI BREAZA”
HOTARARE Nr. 60 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE SIGURANTA CIRCULATIEI PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 59 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA HCL NR. 113/2008 PRIVIND INSUSIREA PROCEDURII PENTRU EMITEREA AVIZULUI PREALABIL DE OPORTUNITATE, NECESAR ELABORARII UNUI PUZ
HOTARARE Nr. 58 PENTRU REVOCAREA ANEXEI II LA HCL NR. 39/2008 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2009
HOTARARE Nr. 57 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 56 PRIVIND EFECTUAREA SCHIMBULUI DE TEREN INTRE CONSILIUL LOCAL BREAZA SI DL.PURGHEL FLORIAN
HOTARARE Nr. 55 PRIVIND EFECTUAREA SCHIMBULUI DE TEREN INTRE CONSILIUL LOCAL BREAZA SI DOAMNA PESCARU AURICA
HOTARARE Nr. 54 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 31/26.03.2009 PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A IMOBILULUI – CONSTRUCTIE PARTER (FOSTA CENTRALA TERMICA) SI A TERENULUI AFERENT ACESTEIA, PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA, SITUAT IN BREAZA, CARTIER BLOCURI – ZONA LICEULUI TEORETIC „AUREL VLAICU”
HOTARARE Nr. 53 PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI PARTERULUI CLADIRII COMPLEX SOCIAL – CULTURAL FILIALA NISTORESTI, IN UNITATE DE INVATAMANT PRESCOLAR – GRADINITA NISTORESTI
HOTARARE Nr. 52 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR FORMULATE IN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PE RAZA ORASULUI BREAZA PRIN CURSE REGULATE
HOTARARE Nr. 51 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 23/2009 PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL IN ORASUL BREAZA SI ATRIBUIREA IN GESTIUNE DELEGATă
HOTARARE Nr. 50 PRIVIND UTILIZAREA UNEI SUME DIN FONDUL DE RULMENT INCEPAND CU TRIM II
HOTARARE Nr. 49 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 48 PENTRU MODIFICAREA HCL NR.20/28.02.2008 PRIVIND APROBAREA SI REGLEMENTAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE SI BUNURI IN REGIM DE TAXI SI IN REGIM DE INCHIRIERE, MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN HCL NR.34/30.04.2008
HOTARARE Nr. 47 PRIVIND DESEMNAREA UNEI PERSOANE PENTRU DEPUNERE CERERE DE PLATA LA APIA
HOTARARE Nr. 46 PRIVIND APROBAREA UNUI AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE PENTRU ELABORARE PUZ
HOTARARE Nr. 45 PRIVIND APROBAREA UNUI STUDIU DE CIRCULATIE PENTRU ZONA CENTRALA A LOCALITATII BREAZA
HOTARARE Nr. 44 PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 49/29.06.2006 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL BREAZA IN CADRUL CONSILIULUI CONSULTATIV AL SPITALULUI DE BOLI PULMONARE BREAZA
HOTARARE Nr. 43 PRIVIND ELIBERAREA DE ABONAMENTE DE PARCARE PE RAZA ORASULUI BREAZA, IN ZONA BLOCURILOR
HOTARARE Nr. 42 PRIVIND ATRIBUIREA AUTORIZATIILOR TAXI PENTRU REALIZAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PERSOANE IN REGIM DE TAXI PE RAZA ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 41 PRIVIND INVENTARIEREA DISTINCTA IN DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI BREAZA A SUPRAFETEI DE TEREN NECESARA REALIZARII UNEI INVESTITII DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 40 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 39 PRIVIND APROBAREA CONDITIILOR ASOCIERII DINTRE ORASUL BREAZA SI CS TRICOLORUL BREAZA, APLICABILE IN ANUL 2009
HOTARARE Nr. 38 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 13/26.02.2009 PRIVIND APROBAREA ORGANIZăRII şI STATULUI DE FUNCţII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAşULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 37 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 36 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI ORASULUI BREAZA PENTRU ANUL FINANCIAR 2008
HOTARARE Nr. 35 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI TEREN, PROPRIETATE PRIVATA A ORASULUI BREAZA, SITUAT IN PCT.GARA CFR, PENTRU REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INTERES PUBLIC
HOTARARE Nr. 34 PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 22/2009 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009 SI UTILIZAREA UNOR SUME DIN FONDUL DE RULMENT PENTRU TRIM.I SI II
HOTARARE Nr. 33 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009
HOTARARE Nr. 32 PENTRU MODIFICAREA HCL NR.56/03.07.2008 PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL BREAZA
HOTARARE Nr. 31 PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A IMOBILULUI CONSTRUCTIE PARTER (FOSTA CENTRALA TERMICA) SI A TERENULUI AFERENT ACESTEIA, PROPRIETATEA ORASULUI BREAZA, SITUAT IN BREAZA, CARTIER BLOCURI ZONA LICEULUI TEORETIC AUREL VLAICU
HOTARARE Nr. 30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU AMPLASARE ATELIER MANUFACTURIER (OBIECTE DE JOACA PENTRU COPII) SI ANEXA IN ORASUL BREAZA, STR.BUCEGI, NR.40, JUD.PRAHOVA
HOTARARE Nr. 29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU AMPLASARE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI IN ORASUL BREAZA, LA INTERSECTIA STR. REPUBLICII CU STR.PLT.RADULESCU
HOTARARE Nr. 28 PRIVIND APROBAREA UNUI AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE PENTRU ELABORARE PUZ
HOTARARE Nr. 27 PRIVIND APROBAREA PLANUL URBANISTIC ZONAL – „ODIFICARE INDICATORI URBANISTICI PENTRU AMPLASARE SEDIU ADMINISTRATIV, ATELIER MANUFACTURIER, ANEXA” IN ORASUL BREAZA, STR.TUDOR VLADIMIRESCU, NR.15, JUD.PRAHOVA
HOTARARE Nr. 26 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL AL ORASULUI BREAZA, PAROHIEI PODU VADULUI
HOTARARE Nr. 25 PRIVIND MODIFICAREA CHIRIILOR PREVAUTE IN UNELE HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BREAZA
HOTARARE Nr. 24 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI TAXELOR DE PASUNAT SI DE FANEATA
HOTARARE Nr. 23 PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL IN ORASUL BREAZA SI ATRIBUIREA IN GESTIUNE DELEGATA
HOTARARE Nr. 22 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2009 SI UTILIZAREA UNOR SUME DIN FONDUL DE RULMENT PENTRU TRIM.I SI II
HOTARARE Nr. 21 PRIVIND MODIFICAREA TARIFULUI PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE PRESTAT POPULATIEI ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 20 PRIVIND APROBAREA INVENTARIERII SI VANZARII IN CONDITIILE LEGII 85/1992, REPUBLICATA A IMOBILULUI PROPRIETATE DE STAT, CU DESTINATIA LOCUINTA, SITUAT IN ORASUL BREAZA, AL. PARCULUI, NR. 5, BL. 14B, SC.B, ET.1, AP. 7, TITULARULUI CONTRACTULUI DE INCHIRIERE
HOTARARE Nr. 19 PRIVIND ACORDAREA UNEI SCUTIRI DNEI DRACEA EUFRUSINA DE LA PLATA TAXELOR AFERENTE ELIBERARII C.U. SI A.C.
HOTARARE Nr. 18 PRIVIND INSUSIREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL BREAZA A UNOR PLANURI DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE
HOTARARE Nr. 17 PENTRU APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR PRIVIND NTOCMIREA PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA- ORAS BREAZA
HOTARARE Nr. 16 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII ORASULUI BREAZA CU JUDETUL PRAHOVA, N VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DESEURILOR- PRAHOVA
HOTARARE Nr. 15 PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI A STATUTULUI ASOCIATIEI PARTENERIATUL ORASELOR MICI SI MIJLOCII DIN JUDETUL PRAHOVA, N VEDEREA REALIZARII OBIECTIVELOR DE INTERES COMUN
HOTARARE Nr. 14 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII SI STATULUI DE FUNCAII AL CASEI DE CULTURA ION MANOLESCU BREAZA
HOTARARE Nr. 13 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII SI STATULUI DE FUNCTI AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 12 PRIVIND APROBAREA ORGANIZăRII şI STATULUI DE FUNCţII PENTRU SERVICIILE DE GOSPODăRIE şI NTREţINERE
HOTARARE Nr. 11 PRIVIND APROBAREA NOII STRUCTURI ORGANIZATORICE A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA DIN ORASUL BREAZA
HOTARARE Nr. 10 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU SERVICII/PRESTATII DIVERSE EXECUTATE CATRE TERTI DE SC HIDROPRAHOVA SA
HOTARARE Nr. 9 PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ORASULUI BREAZA, A SUMEI PENTRU PLATA CURSURILOR DE PREGATIRE, FORMARE SI PERFECTIONARE PROFESIONALA A CONSILIERILOR LOCALI
HOTARARE Nr. 8 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATILOR COMERCIALE SI A SERVICIILOR DE PIATA PE TERITORIUL ORASULUI BREAZA
HOTARARE Nr. 7 PRIVIND DEMARAREA PROCEDURILOR PENTRU INCLUDEREA LOCALITATII BREAZA IN PROGRAMUL DE IMPADURIRE A TERENURILOR DEGRADATE
HOTARARE Nr. 6 PRIVIND INCHIRIEREA DIRECTA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DE 3500 MP SITUATA IN BREAZA, STR. DN1, FN- PODU-CORBULUI
HOTARARE Nr. 5 PRIVIND INCHIRIEREA DIRECTA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DE 3000 MP SITUATA IN BREAZA, STR. DN1, FN- PODU-CORBULUI
HOTARARE Nr. 4 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2008
HOTARARE Nr. 3 PRIVIND APROBAREA A DOUA AVIZE PREALABILE DE OPORTUNITATE PENTRU ELABORARE PUZ
HOTARARE Nr. 2 PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 109/2008 PRIVIND REGLEMENTAREA MODALITATII DE UTILIZARE A SALII DE SPORT DIN ORASUL BREAZA
HOTARARE Nr. 1 PENTRU APROBAREA MASTER PLANULUI PRIVIND LUCRARILE DE REABILITARE A SISTEMELOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE SI EPURAREA APELOR UZATE PENTRU JUDEţUL PRAHOVA
Translate »