0244-340508 Fax: 0244-340428 contact@primariabreaza.ro

10/12/2018 Invitație de participare la procedura de achiziție directă a „PLATFORME SUPRATERANE DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR,,Oferta întocmită conform documentație de atribuire anexată, se va încărca în SEAP în secțiunile puse la dispoziție de catalog, până la data de. 14.12.2018,
orele 10.30.
Operatorii economici care depun oferta sunt rugați să transmită un e-mail la adresa contact@primariabreaza.ro în care să confirme încărcarea ofertei, cu denumirea: PLATFORME SUPRATERANE DE COLECTARE
SELECTIVA A DESEURILOR iar la rubrica DESCRIERE se va menționa: „Conform anunțului de publicitate nr._______din data de______” (se va nota numărul anunțului publicat de autoritatea contractantă din catalogul SEAP). Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de către Autoritatea Contractantă, respectiv între data publicării anunțului și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerare.

Documentație:
Fisa de date a achiziției Caiet de sarcini Model contractFormulare

07/12/2018 Lista cuprinzând rezultatele selecţiei dosarelor pentru ocuparea postului de şofer in cadrul Serviciului SVSU si postului de şofer in cadrul Serviciului Transport Local si ADP concurs organizat in data de 18.12.2018

04/12/2018 Rezultatele concursului pentru ocuparea functieie de director club sportiv orasenesc „Tricolorul” Breaza

04/12/2018 Primaria oraşului Breaza, Judeţul Prahova, organizează examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior prin transformarea postului din statul de funcţii în care salariatul, personal contractual este încadrat ,într-un post prevăzut cu studii superioare , al cărui grad profesional este imediat superior celui de debutant, cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării. Funcţia detinuta – protectionist silvic in cadrul Comp. Agricol si Cadastru Funcţia dupa promovare – inginer in cadrul Comp. Agricol si Cadastru Condiţiile specifice a absolvit studii superioare cu diploma de licenţa in domeniul in care isi desfasoara activitatea respectiv – Universitatea de Stiinte Agronomice Bibliografie

03/12/2018 Anunț publicitar  la procedura de achiziție directă de REPARAȚII CASĂ DOMENIUL PRIVAT STR ȘTEFAN CEL MARE, NR. 35 B ORAȘ BREAZA (Reparații acoperiș)
Operatorii economici care depun oferta  sunt rugați să transmită un e-mail la adresa contact@primariabreaza.ro în care să confirme încărcarea ofertei, cu denumirea:
REPARAȚII CASĂ DOMENIUL PRIVAT STR ȘTEFAN CEL MARE, NR. 35 B ORAȘ BREAZA (Reparații acoperiș),” iar la rubrica DESCRIERE se va menționa: „Conform anunțului de publicitate nr._______din data de______” (se va nota numarul anunțului publicat de autoritatea contractantă din catalogul
SEAP). Data limită de publicare a ofertei pe site-ul www. e-licitatie.ro, este 07.12.2018, orele 11.30 Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de către Autoritatea Contractantă, respectiv între data publicării anunțului și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerare.
Clarificare 1
Documentație:
fisa de date a achiziției + model contract + proiect tehnic  formulare  piese desenate

28/11/2018 Lista cuprinzând rezultate selecţie dosare si analiza plan management depuse de candidaţii pentru funcţia de director Club Sportiv Orasenesc „Tricolorul” Breaza

22/11/2018 Lista cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor de inspector debutant in cadrul Comp.Agricol si Cadastru

22/11/2018 Primaria oraşului Breaza organizează concurs in ziua de 18.12.2018 ora 10.00 – proba practica la sediul instituţiei, pentru ocuparea următoarelor posture contractuale vacante : Denumirea posturilor : 1 post şofer – Serviciul pentru Situatii de Urgenta 1 post şofer – Serviciul Transport local si ADP

19/11/2018 Lista cuprinzând rezultatele proba scrisa obţinute de candidaţi la concursul pentru ocuparea functiei de inspector debutant organizat la data de 19.11.2018

12/11/2018 Lista cuprinzând rezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea functiei de inspector debutant in cadrul Compartimentului Agricol si Cadastru, concurs organizat in data de 19.11.2018

07/11/2018  Concurs pentru ocuparea funcției vacantă de conducere de director al Clubului Sportiv „Tricolorul” Breaza, aflat în subordinea Consiliului Local al Orașului Breaza, functie cu contract de management

23/10/2018  Anunț publicitar  la procedura de achiziție directă de ,, Reparație prinasfaltare DJ 206 (str. Tălii) de la DJ 101R( str. 30 Decembrie ) până în Punct Plai Belia, oraș Breaza – pe o lungime de 750 ml.Operatorii economici care depun oferta  sunt rugați să transmită un e-mail la adresa contact@primariabreaza.ro în care să confirme încărcarea ofertei, cu denumirea:Reparație prin asfaltare DJ 206 (str. Tălii) de la DJ 101R( str. 30 Decembrie ) până în Punct Plai Belia, oraș Breaza – pe o lungime de 750 ml,” iar la rubrica DESCRIERE se va menționa: „Conform anunțului de publicitate nr._______din data de______” (se va nota numărul anunțului publicat de autoritatea contractantă din catalogul SEAP) (printscreen). Data limită de publicare a ofertei pe site-ul www. e-licitatie.ro, este 07.11.2018, orele 11.30 Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de către Autoritatea Contractantă, respectiv între data publicării anunțului și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerare.
Documentație:
fisa de date a achiziției ⇔ model contract parte scrisa parte desenata liste cantități Formulare lucrări

23/10/2018 ANUNŢ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate nr 3260/ 05.03.2019 Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate

18/10/2018  ANUNT Primaria orasului Breaza, Judetul Prahova, organizeaza concurs la sediul institutiei noastre pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector debutant in cadrul Compartimentului Agricol si Cadastru .

16/10/2018 Anunt referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ

10/10/2018 Anunț publicitar la procedura de achiziție directă de servicii întocmire D.A.L.I. ,,Modernizare și reabilitare B-dul Eroilor, oraș Breaza” Operatorii economici interesați sunt rugați să transmită un email la  adresa contact@primariabreaza.ro în care să confirme încărcarea ofertei,  cu denumirea D.A.L.I. ,,Modernizare și reabilitare B-dul Eroilor, oraș Breaza”, iar la rubrica DESCRIERE se va menționa : ,,Conform anunțului nr._______din data de _________(se va nota numărul anunțului publicat de autoritatea contractantă din catalogul SICAP) (printscreen). Data limită de publicare a ofertei pe site-ul www.e-licitatie.ro, este 17.10.2018, ora 14,00. Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de către Autoritatea Contractantă, respectiv între data publicării anunțului și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerare. Pentru oferta selectată din cele postate în catalogul SEAP, autoritatea contractantă va solicita prezentarea tuturor documentelor solicitate în documentația anexată la prezentul anunț, oferta tehnică și oferta financiară.Valoarea estimată a serviciilor de întocmire DALI este 10.000 lei fără TVA.
Documentație:
⇒   Caiet de sarcini  ⇔ Tema de proiectare  ⇔ Formulare și model de contrat de servicii proiectare  ⇔   Anunț publicitar

03/10/2018 Anunț publicitar la procedura de achiziție directă de ,,Întocmire documentație tehnico-economică pentru Amenajare teren de sport la Școala Breaza de Jos, orașul Breaza. Jud.Prahova,, Operatorii economici interesați sunt rugați să transmită un e-mail la adresa contact@primariabreaza.ro în care să confirme încărcarea ofertei, cu denumirea: „ Întocmire documentație tehnico-economică pentru Amenajare teren de sport la Școala Breaza de Jos, orașul Breaza. Jud.Prahova,” iar la rubrica DESCRIERE se va menționa: „Conform anunțului de publicitate nr._______din data de______” (se va nota numărul anunțului publicat de autoritatea contractantă din catalogul SICAP) (printscreen). Data limită de publicare a ofertei pe site-ul www. e-licitatie.ro, este 08.10.2018, orele 16.00 Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de către Autoritatea Contractantă, respectiv între data publicării anunțului și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerare.
Documentație:
⇒ Clarificare:

03/10/2018 LISTA debitorilorpersoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii

03/10/2018 LISTA debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii

01/10/2018 Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate

17/09/2018 în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate şi al creşterii accesului la educaţie a acestora se instituie stimulentul educaţional, sub formă de tichete sociale, conform prevederilor Legii nr. 248/2015 din 28 octombrie 2015.

06/09/2018 Caracter normativ privind infiintarea serviciului social „Compartiment ingrijiri la domiciliu”

15/08/2018 Anunt publicitar atribuire autorizatii taxi

30/07/2018 Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate

25/07/2018 Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate

24/07/2018 ANUNȚ privind riscul de apariție a pestei porcine africane

04/07/2018 Lista cuprinzând rezultatele obtinute de candidati la concursul pentru ocuparea postului de muncitor necalificat

20/06/2018  Vă informăm că în data de 20.06.2018, între orele 13:00 – 17:00, operatorul regional de apă și canalizare SC Hidro Prahova SA, prin filiala din orașul Breaza, va sista furnizarea apei potabile la blocul nr. 10 de pe Aleea Parcului, oraș Breaza, pentru efectuarea unor verificări și remedieri.

18/06/2018 Informare Privind preturile si tarifele la serviciile de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare a S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.

18/06/2018 Lista cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat la data de 15.06. 2018 la proba scrisa si proba de interviu pentru ocuparea postului de asistent medical

14/06/2018  CĂTRE, TOATE UNITĂŢILE ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN JUDEŢUL PRAHOVA Urmare radiogramei MAI nr. 684.564/2018, înregistrată sub nr. 10.037/2018, vă transmitem ataşat adresa CEC BANK nr. B/608/2018, prin care ne Informează cu privire la faptul că vine în întâmpinarea contribuabililor, persoane fizice, prin extinderea modalităţilor de plată existente, făcând posibilă şi încasarea de taxe şi impozite în numerar la ghişeele băncii. în acest context, vă rugăm să procedaţi la diseminarea acestor informaţii în rândul cetăţenilor şi, dacă este posibil, să asiguraţi publicarea şi pe site ui instituţiei dvs..

13/06/2018 În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect  prestarea  Serviciilor de cadastru sistematic pentru înscrierea imobilelor în cartea funciară, conf. oug nr. 35/2016ORAȘUL BREAZA, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preţ. În cazul în care sunteţi interesaţi de prestarea serviciilor menţionate mai sus aşteptăm oferta Dumneavoastră.Operatorii economici interesați sunt rugați să transmită un email la adresa primariabreaza@yahoo.com în care să confirme încărcarea ofertei, cu denumirea: „SERVICII DE CADASTRU SISTEMATIC PENTRU INSCRIEREA IMOBILELOR IN CARTEA FUNCIARA )” iar la rubrica DESCRIERE se va menționa: „Conform anunțului de publicitate nr._______din data de______” (se va nota numarul anunțului publicat de autoritatea contractantă din catalogul SICAP) (printscreen). Data limită de publicare a ofertei pe site-ul www. e-licitatie.ro, este 19.06.2018, ora 14,00. Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de către Autoritatea Contractantă, respectiv între data publicării anunțului și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerare. Documentele de calificare și oferta tehnică vor fi solicitate de autoritatea contractantă numai pentru operatorul selectat din catalogul SEAP.
Documentatie:

12/06/2018 Primaria Breaza, judetul Prahova, organizeaza concurs la sediul institutiei din str. Republicii nr.82 pentru ocuparea postului vacant: 1 muncitor necalificat

11/06/2018 Lista cuprinzând rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul de ocupare a postului de asistent medical

11/06/2018  Anunț publicitar  la procedura de achiziție directă de ,,Proiectare amenajare groapă (terasare și execuție rigole de scurgere), oraș Breaza, jud. Prahova’’.
Operatorii economici interesați sunt rugați să transmită un email la adresa primariabreaza@yahoo.com în care să confirme încărcarea ofertei, cu denumirea: „ Proiectare amenajare groapă (terasare și execuție rigole de scurgere), oraș Breaza, jud. Prahova ” iar la rubrica DESCRIERE se va menționa: „Conform anunțului de publicitate nr._______din data de______” (se va nota numarul anunțului publicat de autoritatea contractantă din catalogul SICAP) (printscreen). Data limită de publicare a ofertei pe site-ul www. e-licitatie.ro, este 18.06.2018, ora 14,00. Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de către Autoritatea Contractantă, respectiv între data publicării anunțului și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerare.Pentru oferta selectată din cele postate în catalogul SEAP, autoritatea contractantă va solicita prezentarea tuturor documentelor solicitate în documentația de atribuire, oferta tehnică și financiară.
Documentație:
Caiet de sarciniPiese desenateFormulare si model contract proiectare

08/06/2018  Anunț publicitar  la procedura de achiziție directă de Lucrări de marcaje rutiere, oraș Breaza, jud. Prahova
Operatorii economici interesați sunt rugați să transmită un email la adresa primariabreaza@yahoo.com în care să confirme încărcarea ofertei, cu denumirea:

Page 2 of 11
First | Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Next | Last

Translate »
Dimensiune font

Acest site utilizeaza module cookie pentru a va asigura ca beneficiati de cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Mai multe informatii...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close